MEDIATION MOET VOOR IEDEREEN BETAALBAAR ZIJN

Wij vinden dat iedereen recht heeft op mediation. Mediation moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dus houden wij in onze tarifering graag ook rekening met de beperkte financiële mogelijkheden van particulieren, kleine bedrijven en locale en regionale overheden en overheidsinstellingen.

Onze tarieven zijn een indicatie. Soms is het mogelijk van te voren een vaste prijsafspraak te maken voor het gehele mediationtraject (scheidingsmediation, arbeidsmediation, overheidsmediation). Te allen tijde echter zijn onze tarieven én de kwaliteit van ons werk, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan beperking van kwaliteit, teneinde kosten te beperken, willen wij ons niet wagen.

DROOMAANBOD VOOR ONDERNEMERS, INSTELLINGEN EN ORGANISATIES
Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk. Uiteraard. Maar we zijn ook overtuigd van de kwaliteit van ons werk. Daarom zouden wij ondernemers, instellingen en organisaties, die zich voor het eerst tot Mediation Regio Noord wenden, graag willen aanbieden: betaal ons het bedrag dat je ons werk waard vindt!

Maar helaas is het ons als MfN-registermediators niet toegestaan te werken op
no cure no pay-basis. En daar komt zo'n aanbod welbeschouwd op neer. Overigens: een terecht verbod! Want nimmer mag er enige grond zijn tot twijfel aan de onpartijdigheid van een MfN-registermediator.

Daarom blijft dit aanbod een droom.

Mail of bel: 085 86 400 87 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

MEER WETEN? LEES DAN VERDER OVER:

GEEN KOSTEN TOTDAT ALLE PARTIJEN DE MEDIATOR VERTROUWEN

Absolute voorwaarde voor een succesvolle mediation is dat alle partijen vertrouwen hebben in de mediator. Dat vertrouwen rust op twee pijlers:
 1. Is deze mediator echt onpartijdig?
 2. Is deze mediator professioneel bekwaam?

Dat vertrouwen kan niet worden afgedwongen, maar moet ontstaan in een uitvoerig kennismakingsgesprek met betrokkenen. Daarna bepalen partijen of ze verder willen met deze mediator. Willen ze dat, dan tekenen alle partijen de Mediationovereenkomst. Daarna kan de mediation beginnen. Pas vanaf dat moment declareren wij onze kosten bij cliënten.
Alle kennismakingsgesprekken zijn gratis en vrijblijvend.

SCHEIDEN MET TOEVOEGING VANAF €102 PER PERSOON - DIT ZIJN DE VOORWAARDEN VANAF 1 JANUARI 2023

Omdat Mediation Regio Noord een zogenaamde "High Trust Partner" is van de Raad voor Rechtsbijstand, kunnen wij voor u een toevoeging (mediation-subsidie) aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

LET OP: Voor een toevoeging bij echtscheiding wordt gekeken naar
het individuele inkomen van elk van beide partners afzonderlijk. Daardoor is het mogelijk is dat de ene partner wél in aanmerking komt voor een toevoeging en de andere partner niet. Maar als er minderjarige kinderen bij de scheiding zijn berokken, geldt voor beide ouders wel de regel dat zij samenwonen met minderjarige kinderen, mits ingeschreven op hetzelfde adres. Het is dan ook raadzaam dat een ouder zich niet eerder op een ander adres laat inschrijven, dan nadat de toevoeging is verleend, omdat de regeling minder gunstig is voor een ouder die alleen woont zónder minderjarige kinderen.

Dit zijn de regels voor 2023:
Je komt in aanmerking voor een toevoeging voor mediation

A. Als je samenwoont met een minderjarig kind en jouw persoonlijk inkomen in 2021 mínder was dan €42.400:
 1. Bij bruto jaarinkomen van €29.600 of minder (peiljaar 2021): eigen bijdrage €59
 2. Bij een bruto jaarinkomen van €29.601 t/m €42.400: (peiljaar 2021) eigen bijdrage €117
 3. Geen toevoeging als bruto jaarinkomen in het peiljaar 2021 méér dan €42.400 bedroeg. MAAR ga je (aantoonbaar) in 2023 mínder verdienen dan €42.400, dan kun je een peiljaarverlegging aanvragen en mogelijk alsnog een toevoeging krijgen.

B. Als er géén minderjarige kinderen bij jou in huis wonen en jouw persoonlijk inkomen in 2021 mínder was dan €30.000:
 1. Bij bruto jaarinkomen van €20.900 of minder (peiljaar 2021): eigen bijdrage €59
 2. Bij een bruto jaarinkomen van €20.901 t/m €30.000: (peiljaar 2021) eigen bijdrage €117
 3. Geen toevoeging als bruto jaarinkomen in het peiljaar 2021 méér dan €29.400 bedroeg. MAAR ga je (aantoonbaar) in 2023 minder verdienen dan €30.000 dan kun je een peiljaarverlegging aanvragen en mogelijk alsnog een toevoeging krijgen.

C. Als je vermogen in box 3 in 2021 niet meer bedroeg dan €31.340

D. Als jullie na de scheiding (bijv. na verkoop van de echtelijke woning) meer overhouden dan €16.874 p.p. wordt de toevoeging ingetrokken en moet je de kosten van de mediator alsnog zelf betalen.
 • Let op: de saldi op de spaarrekeningen van jullie minderjarige kinderen worden opgeteld bij het vermogen van de ouders!

Ter vergelijking: voor een advocaat varieert de eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen, van €380 tot €949 per persoon; verdiende je in 2021 meer dan €30.000 dan kom je niet in aanmerking voor een toevoeging voor een advocaat.

Griffierecht

Als je een toevoeging hebt gekregen, heb je ook recht op het gereduceerd griffierecht van
€43 per persoon, dat is de helft van het "griffierecht onvermogenden". Het griffierecht is voor 2023 niet verhoogd. Met griffierecht koop je als het ware je toegangskaartje voor de rechtbank.

Je kunt dus scheiden vanaf €59 (eigen bijdrage) + €43 (griffierecht) = €102 p.p.

Eventueel bijkomende kosten
 • Kosten documenten: gewaarmerkte uittreksels geboorteregister, gewaarmerkt afschrift huwelijksakte / geregistreerd partnerschap.
 • Kosten notaris: als na de scheiding één van beide partners de gezamenlijke woning overneemt, hou dan rekening met circa €750 voor de noodzakelijke akte van verdeling; denk ook aan aanpassen testament.

Tenslotte: een toevoeging kan achteraf worden ingetrokken
De Raad voor Rechtsbijstand kan de verleende toevoeging achteraf intrekken, als het "financieel resultaat" van de scheiding daartoe aanleiding geeft. Bijvoorbeeld: de voormalige echtelijke woning wordt verkocht, of jij wordt uitgekocht. Dan verschijnt de opbrengst als eigen vermogen in box 3 (een eigen huis wordt niet als eigen vermogen aangemerkt). Blijkt dat je dan méér eigen vermogen hebt dan het 'drempelbedrag' dat de Raad voor Rechtsbijstand als norm gebruikt, dan trekt de Raad voor Rechtsbijstand jouw toevoeging alsnog in en zul je alle kosten van de scheiding zelf moeten betalen. Het voor 2023 geldende 'drempelbedrag' bedraagt €16.874 (per persoon).

Voor alle duidelijkheid: als je gaat scheiden worden jij en jouw partner als
twee afzonderlijlke partijen beschouwd en er wordt dan ook naar ieders persoonlijke inkomen gekeken. Het komt dan ook regelmatig voor dat bij een scheiding de ene partij wél een toevoeging ontvangt, terwijl de andere partij géén recht op een toevoeging heeft, omdat hij/zij meer dan €41.600 verdient. Voor die partij geldt het tarief voor scheiden zonder toevoeging. Maar de advocaat wordt betaald vanuit de toevoeging van de partner.

ALIMENTATIEBEREKENING

Ook voor een alimentatieberekening is ons uurtarief voor familie-mediation van toepassing: €181,50 (inclusief btw). Het hangt af van specifieke omstandigheden hoeveel tijd een alimentatieberekening kost. Is er een gezamenlijke koopwoning? Is er vermogen? Lijfrentes? Hoe oud zijn de kinderen? Is er sprake van een samengesteld gezin? Moet een partner uitgekocht worden? Willen jullie maandelijkse alimentatiebetalingen, of kiezen jullie voor een gezamenlijke kinderrekening? Bij voorbaat een vast tarief voor een alimentatieberekening stellen is, gelet op alle mogelijke variabelen, niet mogelijk. Uiteraard geven wij, zodra wij meer van jullie omstandigheden en wensen weten, een prijsindicatie en, indien mogelijk, een bindende offerte..

WAT KOST SCHEIDEN ALS JE GEEN RECHT HEBT OP EEN TOEVOEGING?

Als rechtbankmediators moeten wij ons houden aan de tarieven die de rechtbank afspreekt met bij de rechtbank ingeschreven mediators. Zo is afgesproken dat wij een zogenaamd 'instaptarief' hanteren. Dit betekent dat iedere partij voor het eerste gesprek, met een maximumduur van 2 uur, € 75,-- (excl. BTW) betaalt (€90,75 per persoon incl. BTW). Daarnaast dienen wij voor de overige uren een uurtarief te hanteren van € 150,-- (excl. BTW), dus €181,50 incl. BTW (per uur, niet per persoon).

Gemiddeld zijn we met een scheiding zo'n 15 uur voor jullie bezig, in mediationsessies, met het opstellen van de benodigde documenten, e-mailverkeer, telefoontjes, onderzoek enz.

Soms schuift op verzoek van cliënten een
deskundige aan (bijv. een fiscalist, of een financieel planner). De deskundige declareert altijd rechtstreeks bij cliënten.

Eventueel bijkomende kosten
 • Kosten documenten: gewaarmerkte uittreksels geboorteregister, gewaarmerkt afschrift huwelijksakte / geregistreerd partnerschap.
 • Kosten notaris: als na de scheiding één van beide partners de gezamenlijke woning overneemt, hou dan rekening met circa €750 voor de noodzakelijke akte van verdeling; denk ook aan aanpassen testament.

Indien en voorzover wettelijke regels zulks vereisen, of cliënten dat wensen, wordt de in mediation bereikte overeenkomst met een gezamenlijk verzoekschrift van partijen door een
advocaat ingediend bij de rechtbank. De advocaat declareert rechtstreeks bij cliënten (reken op een bedrag van circa €450). Daar komt dan nog per persoon €157 griffierecht bij. Als jouw partner wél een toevoeging ontvangt worden de kosten van de advocaat betaald vanuit de toevoeging van jouw partner.

FAMILIE-MEDIATION: VANAF €130 PER UUR INCL. BTW

Wij willen graag helpen bij het oplossen van relationele kwesties binnen 'de familie, waar het erom gaat dat het gesprek tussen betrokkenen weer wordt gevoerd en de mediation kan worden afgerond zónder complex document. Voor zulke interfamiliale kwesties hanteren we dan ook een speciaal, verlaagd tarief van €130 per uur, inclusief btw.

Voor ingewikkelder kwesties, bijvoorbeeld een conflict over een erfenis, hanteren wij ons standaardtarief van €181,50 inclusief btw per uur.

MEDIATION MET DE OVERHEID: €150 EX BTW PER UUR

Een persoonlijk geschil met de gemeente/provincie/waterschap? Of heeft je dorp/wijk een geschil met de gemeente/provincie/waterschap? Een geschil tussen buren? Onenigheid over een bestemmingsplan? Over een omgevingsvergunning? Allemaal zaken die, leert jarenlange praktijkervaring, vaak door mediation goed en snel oplosbaar blijken. Tarief: €150 (ex btw) per uur. Soms is het nuttig een team van 2 mediators in te zetten. Kosten voor team-mediation: €250 (ex btw) per uur.

MEDIATION OP DE WERKVLOER: €150 EX BTW PER UUR

Als de kwestie door één mediator kan worden gedaan, geldt een tarief van €150 per uur (ex btw). Maar in de regel werken wij bij conflicten op de werkvoer niet alleen met duo-mediation (2 mediators) å €250 per uur ex btw, maar adviseren wij partijen bovendien om elk een onafhankelijke, liefst externe, vertrouwenspersoon in de arm te nemen. Een vertrouwenspersoon vraagt meestal rond €120 per uur (ex btw). Zie hierna: Team-mediation bij ongewenst gedrag. Want, eerlijk gezegd, nagenoeg elk arbeidsconflict gaat (ook) over grensoverschrijdend gedrag, van uitoefenen van druk, dreigen, intimidatie, discriminatie, tot en met seksuele intimidatie.

TEAM-MEDIATION BIJ ONGEWENST GEDRAG: €250 EX BTW PER UUR

Ongewenste omgangsvormen is altijd een heel gevoelig thema, zeker voor de melder, maar ook voor de aangesprokene ("de dader"). Op grond van onze ervaring zien wij belangrijke voordelen in team-mediation. Team-mediation wil zeggen dat twee mediators, als team, mediaten. Met name is team-mediation goed voor het observeren van wat er precies in de mediation gebeurt (twee zien meer dan één) en voor het nog zorgvuldiger in acht nemen van de precaire balans tussen afstand en nabijheid, tussen onpartijdigheid en betrokkenheid. Ook de voortgang van het proces is gebaat bij team-mediation. Team-mediation komt de neutraliteit van de procesbegeleiding ten goede. Team-mediation leidt bovendien sneller tot een duurzaam resultaat.

Vertrouwenspersonen
Onze ervaring leert dat mediation veel meer kans op een voor
alle deelnemers aanvaardbare én duurzame uitkomst heeft, wanneer elke betrokkene in het mediationproces wordt bijgestaan door een eigen onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon declareert rechtstreeks bij de opdrachtgever (gebruikelijk tarief circa €130 ex btw per uur).

BUSINESS MEDIATION: €150 EX BTW PER UUR | TEAM-MEDIATION €250 EX BTW PER UUR

BETREKKEN VAN EXPERTS BIJ DE MEDIATION

Het is niet ongebruikelijk dat op bepaalde momenten op verzoek van één of beide partijen een expert aanschuift aan de mediationtafel (bijvoorbeeld een fiscalist, notaris, accountant). Deze experts factureren cliënten rechtstreeks. De mediator mag niet tegelijk als adviseur optreden. In de Gedragsregels voor de MfN-registermediator staat waarom:
"Een mening of advies is doorgaans niet waardevrij en onpartijdig en verdraagt zich lastig met de partijautonomie en de neutrale rol van de mediator. De mediator wijst partijen zo nodig op de mogelijkheid om externe adviseurs of deskundigen te raadplegen tijdens de mediation."

REISKOSTEN: €0,50 PER KM

Voor reiskosten brengen wij €0,50 per km ex btw in rekening, conform de berekening van het NIBUD voor een kleine middenklasse auto.
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 1929
Stacks Image 1932