ONDERNEMER, WIL JE BETALEN WAT JE ONS WERK WAARD VINDT?

Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk. Uiteraard. Maar we zijn ook overtuigd van de kwaliteit van ons werk. Daarom willen wij ondernemers, grote instellingen en organisaties, die zich voor het eerst tot Mediation Regio Noord wenden, graag aanbieden: betaal ons het bedrag dat je ons werk waard vindt! MAAR het is ons als MfN-registermediators niet toegestaan te werken op no cure no pay-basis. En daar komt zo een aanbod welbeschouwd op neer. Overigens: een terecht verbod! Want nimmer mag er enige grond zijn tot twijfel aan de onpartijdigheid van een MfN-registermediator.

Wij vinden dat iedereen recht heeft op mediation. Mediation moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dus houden wij in onze tarifering graag ook rekening met de beperkte financiële mogelijkheden van particulieren, kleine bedrijven en locale en regionale overheden en overheidsinstellingen.

Onze tarieven zijn een indicatie. Soms is het mogelijk van te voren een vaste prijsafspraak te maken voor het gehele mediationtraject, bijvoorbeeld voor scheidingsmediation. Te allen tijde echter zijn onze tarieven én de kwaliteit van ons werk, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan beperking van kwaliteit, teneinde kosten te beperken, willen wij ons niet wagen.

MEER WETEN? LEES DAN VERDER OVER:

GEEN KOSTEN TOTDAT ALLE PARTIJEN DE MEDIATOR VERTROUWEN

Absolute voorwaarde voor een succesvolle mediation is dat alle partijen vertrouwen hebben in de mediator. Dat vertrouwen rust op twee pijlers:
  1. Is deze mediator echt onpartijdig?
  2. Is deze mediator professioneel bekwaam?

Dat vertrouwen kan niet worden afgedwongen, maar moet ontstaan in een uitvoerig kennismakingsgesprek, meestal met elke partij afzonderlijk. Daarna bepalen partijen of ze verder willen met deze mediator. Willen ze dat, dan tekenen alle partijen de Mediationovereenkomst. Daarna kan de mediation beginnen. Pas vanaf dat moment declareren wij onze kosten bij cliënten.
Alle kennismakingsgesprekken zijn gratis, ook als wij daarvoor reiskosten moeten maken.

SCHEIDEN VANAF €94,50 PER PERSOON

U komt in aanmerking voor een toevoeging (mediation-subsidie) van de Raad voor Rechtsbijstand (alle tarieven zijn inclusief btw):
  1. Bij bruto jaarinkomen van €26.900 of minder (peiljaar 2017): eigen bijdrage €54
  2. Bij een bruto jaarinkomen van €26.901 t/m €38.600: (peiljaar 2017) eigen bijdrage €107
  3. Als uw vermogen in box 3 niet meer bedraagt dan de helft van het heffingsvrij vermogen volgens de norm die gold in peiljaar 2017, dus 50% van €25.000=€12.500 (per persoon)
Behalve de eigen bijdrage moet u per persoon €40,50 griffierecht betalen.

U kunt dus scheiden vanaf €54 (eigen bijdrage) + €40,50 (griffierecht) = €94,50 p.p.

Voor alle duidelijkheid: als u gaat scheiden worden u en uw partner als twee
afzonderlijlke partijen beschouwd en er wordt dan ook naar ieders afzonderlijke inkomen gekeken. Het komt dan ook vaak voor dat bij een scheiding de ene partij een toevoeging ontvangt, terwijl de andere partij meer dan €38.600 verdient en het geldende tarief moet betalen.

Voor cliënten die geen recht hebben op een toevoeging, hanteert Mediation Regio Noord voor scheidingsmediation een uurtarief van €99
per persoon. In de regel kunnen wij voor scheidingen een vast bedrag van €999 p.p. afspreken. Daar komt dan nog per persoon €148,50 griffierecht bij. Als uw partner wél een toevoeging ontvangt worden de kosten van de advocaat (die het gezamenlijk verzoekschrift tot scheiding bij de rechtbank indient) betaald vanuit de toevoeging van uw partner. Komt noch u, noch uw partner in aanmerking voor een toevoeging, dan komen de kosten van de advocaat ook voor uw rekening; reken op circa €195 (inclusief btw) per persoon.

MAAR: de Raad voor Rechtsbijstand kan de verleende toevoeging achteraf intrekken, als het "financieel resultaat" van de scheiding daartoe aanleiding geeft. Bijvoorbeeld: uw vermogensaandeel in de eigen woning verschijnt niet in box 3, daarom wordt de toevoeging verleend, echter als u als gevolg van de scheiding uit de voormalige echtelijke woning bent uitgekocht, is het daardoor ontstane vermogen wél zichtbaar in box 3 en zal de Raad voor Rechtsbijstand terugbetaling vorderen van de reeds aan de mediator betaalde vergoeding. Daarbij hanteert de Raad niet de in het peiljaar geldende norm, maar de norm van 2019, waarbij het heffingsvrije vermogen zonder fiscaal partner €30.360 bedraagt. Dus als het "financieel resultaat" van uw scheiding u meer dan €15.180 oplevert, zal de toevoeging alsnog worden ingetrokken.

Notariskosten: Als na de scheiding één van beide partners de gezamenlijke woning overneemt, hou dan rekening met de notariskosten voor de noodzakelijke akte van verdeling (vanaf €750).

FAMILIE-MEDIATION EN PARTICULIEREN: €99 PER UUR INCL. BTW

MEDIATION MET DE OVERHEID: €180 EX BTW PER UUR

MEDIATION OP DE WERKVLOER: €180 EX BTW PER UUR

TEAM-MEDIATION BIJ ONGEWENST GEDRAG: €225 EX BTW PER UUR

Ongewenste omgangsvormen is altijd een heel gevoelig thema, zeker voor de melder, maar ook voor de aangesprokene ("de dader"). Op grond van onze ervaring zien wij belangrijke voordelen in team-mediation. Team-mediation wil zeggen dat twee mediators, als team, mediaten. Met name is team-mediation goed voor het observeren van wat er precies in de mediation gebeurt (twee zien meer dan één) en voor het nog zorgvuldiger in acht nemen van de precaire balans tussen afstand en nabijheid, tussen onpartijdigheid en betrokkenheid. Ook de voortgang van het proces is gebaat bij team-mediation. Team-mediation komt de neutraliteit van de procesbegeleiding ten goede. Team-mediation leidt bovendien sneller tot een duurzaam resultaat.

BUSINESS MEDIATION: €180 EX BTW PER UUR | TEAM-MEDIATION €225 EX BTW PER UUR

BETREKKEN VAN EXPERTS BIJ DE MEDIATION

Het is niet ongebruikelijk dat op bepaalde momenten op verzoek van één of beide partijen een expert aanschuift aan de mediationtafel (bijvoorbeeld een fiscalist, notaris, accountant). Deze experts factureren cliënten rechtstreeks. De mediator mag niet tegelijk als adviseur optreden. In de Gedragsregels voor de MfN-registermediator staat waarom:
"Een mening of advies is doorgaans niet waardevrij en onpartijdig en verdraagt zich lastig met de partijautonomie en de neutrale rol van de mediator. De mediator wijst partijen zo nodig op de mogelijkheid om externe adviseurs of deskundigen te raadplegen tijdens de mediation."

AUTOKOSTEN: €0,28 EX BTW PER KM

Eventuele extra reis- en verblijfkosten worden vooraf in overleg overeengekomen.
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page
Stacks Image 1929
Stacks Image 1932